Όροι Προωθητικής Ενέργειας – “MISKO & CHILL”

 1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας.

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BARILLA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ », που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πάππου 26 και Ακράγαντος Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «Ο Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο “MISKO & CHILL”, o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα: https://www.instagram.com/miskopasta/?hl=el  στο Instagram, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό του Διοργανωτή η εταιρεία  με την επωνυμία SSQ (Soho Square Athens) ανώνυμη εταιρία διαφήμισης και επικοινωνίας, που εδρεύει Kομοτηνής 4, Γέρακας, T.K. 15344, με Α.Φ.Μ. 997716732, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής ο «Συνεργάτης»).

 1. Η εν λόγω Προωθητική Ενέργεια δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, έχει όποιος έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται.
 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και του Συνεργάτη, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

 1. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 05/06 (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας»), έως και την Τρίτη 16/06 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη των νικητών.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια με τον τίτλο «MISKO & CHILL», κάθε χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως περιγράφεται στη διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/miskopasta/?hl=el  στο σχετικό post της Προωθητικής Ενέργειας. Ο χρήστης θα πρέπει να «κλικάρει» στο «Apply now» του post που επικοινωνεί την Προωθητική Ενέργεια και να οδηγηθεί σε μια φόρμα συμμετοχής. Σε αυτήν θα απαντήσει στην ερώτηση «Πώς απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου μακαρόνια;», θα κάνει follow στο Instagram το @miskopasta, θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη, email, τηλέφωνο), θα επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής, ότι είναι άνω των 18 ετών τσεκάροντας τα αντίστοιχα κουτάκια, ότι αποδέχεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία του στο misko.gr αν κληρωθεί νικητής, ότι παρέχει ηλεκτρονικά τη ρητή συγκατάθεση του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, ότι γνωρίζει ότι το Instagram δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια. Στη συνέχεια θα κάνει submit. Το παραπάνω ορίζει την έγκυρη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. Ο συμμετέχων μπορεί  να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Η υποβολή συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί Ο Διοργανωτής ή/και ο Συνεργάτης, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και αναφορικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Ο Διοργανωτής και/ή ο Συνεργάτης μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τρίτων, κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση του είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στον Διοργανωτή. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού.

 1. Δώρα.

Τα δώρα που θα κερδίσει κάθε νικητής είναι:

– Apple iPad 9.7″ WiFi 6th Gen 32GBTablet (1 νικητής)

– Δωροπακέτο με μακαρόνια MISKO και συνδρομή Netflix (12 νικητές). Τα ζυμαρικά πάνε πακέτο με το Netflix. Κάθε δωροπακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

 • 1 τεμάχιο Σπαγγέτι Νο6 MISKO
 • 1 τεμάχιο Παστίτσιο Νο2 MISKO
 • 1 τεμάχιο Miskoτίνη Νο10 MISKO
 • 1 τεμάχιο Κριθαράκι Μέτριο MISKO
 • 1 τεμάχιο Πενάκι MISKO
 • 1 τεμάχιο Κοφτό MISKO
 • 1 τεμάχιο Σπαγγέτι Νο6 Ολικής Άλεσης MISKO
 • 1 τεμάχιο Λιγκουίνι Ολικής Άλεσης MISKO
 • 1 τεμάχιο Πλεξούδες Χρυσή Σειρά MISKO
 • 1 τεμάχιο Ματσάτα Χρυσή Σειρά MISKO
 • Netflix card των 25€

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών της Προωθητικής Ενέργειας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα που βρίσκονται στην παράγραφο 5, θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης όπου θα κληρωθούν (13) νικητές και (13) αναπληρωματικοί. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/06, ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνεργάτη που βρίσκονται Kομοτηνής 4 στον Γέρακα και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την ίδια ημέρα με την κλήρωση. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» και ως τέτοιες νοούνται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους όρους 3, 4, 5 και 6.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Τα στοιχεία των νικητών της Προωθητικής Ενέργειας θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή ως άρθρο στην κατηγορία «ΝΕΑ» της MISKO: https://www.misko.gr/category/ta-nea/ την Τετάρτη 10/06. Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες σε αυτή δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακολούθως, οι Νικητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους μέσω τηλεφώνου δια του οποίου έλαβαν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια, μέσω της Care Direct με την οποία συνεργάζεται ο Διοργανωτής.

H Care Direct θα λάβει ηλεκτρονικά και κρυπτογραφημένα τα στοιχεία των νικητών και αναπληρωματικών από τον Συνεργάτη και θα καλέσει τους νικητές στο τηλέφωνο που έχουν δώσει οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μέσω της φόρμας συμμετοχής, με σκοπό να  τους ενημερώσει ότι κέρδισαν. Σε περίπτωση που οι νικητές δηλώσουν ότι  αποδέχονται το δώρο τους, η Care Direct θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να τους αποσταλεί το δώρο δηλαδή Ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση παράδοσης του δώρου, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με αυτόν για οποιοδήποτε λόγο, ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας, ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. και κατά την προβλεπόμενη κατά τα ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του Δώρου και καμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και του Συνεργάτη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων της Προωθητικής Ενέργειας και αποδοχής του δώρου.

Ο Διοργανωτής ή/ και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τους Νικητές/Αναπληρωματικούς (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν την τηλεφωνική κλήση, δεν έλαβαν γνώση της ανάρτησης των νικητών, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα, αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν) και διατηρούν το δικαίωμα να παραδώσουν το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους- ή/και να το ακυρώσουν.

Το Δώρο θα σταλεί από την εταιρεία Care Direct μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), άνευ οποιασδήποτε δαπάνης των νικητών, εντός 20 ημερών από την τηλεφωνική επικοινωνία και την αποδοχή του δώρου τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Care Direct δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 31/08/20 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Barilla αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Barilla και της SOHO SQUARE παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Τα Δώρα παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια και ουδεμία ευθύνη φέρουν Ο Διοργανωτής και/ή ο Συνεργάτης για τυχόν πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ. Ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών νικητών της Ενέργειας για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας και της παράδοσης των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), δια του Εκτελούντος την Επεξεργασία στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στη συλλογή και επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων: όνομα χρήστη, email και τηλέφωνο  που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς του Διαγωνισμού: α) τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, (β) την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση των νικητών, (δ) την ανακοίνωση των νικητών με όνομα στο misko.gr,  (ε) τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, (στ) την αποστολή των Δώρων, (ζ) την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς και (η) την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων του και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων του, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο («Σκοποί του Διαγωνισμού»). Στη συνέχεια, ο Εκτελών θα διαβιβάσει τα  εν λόγω δεδομένα στην Care Direct και προκειμένου να αποσταλεί το δώρο στους Νικητές/Αναπληρωματικούς  και θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των Νικητών/Αναπληρωματικών: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η  εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Διοργανωτή, που απορρέουν από τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από τον Διοργανωτή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων, παρά μόνο από το Instagram στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα της Ενέργειας, για τις οποίες το Instagram εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση τoυ λογαριασμού τoυς στο Instagram.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν, πέραν της εταιρείας που διατηρεί την πλατφόρμα του Instagram, μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή (Διαφημιστική εταιρεία, κλπ.) που ενεργούν για λογαριασμό του και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας.

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί η Προωθητική Ενέργεια και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή της και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται, χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. εναντίωση  στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,

στ. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν.

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους / καταγγελία ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους  ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιθυμούν ή να αποσύρουν τη συμμετοχή τους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της  BARILLA HELLAS ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: [email protected]. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση συνεπάγεται την καταγγελία των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την απώλεια των όποιων δικαιωμάτων απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους, βασιζόμενη στην υποχρέωση του Διοργανωτή (Υπευθύνου Επεξεργασίας) να εκπληρώσει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή, ως προς την αποστολή των δώρων. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δεν θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση:  https://www.barilla.com/el-gr/

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητική Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 1. Αποδοχή των όρων.

Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει, τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και αποδέχεται ότι το Instagram δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή/και του Συνεργάτη.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και  κατά την απόλυτη κρίση του, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα του Διοργανωτή τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, καθώς ο  Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε διαφορά σχετική με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.