ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι διαγωνισμού MISKO 2020
“Κάθε μέρα γεύση”

 

Όπως ισχύουν μετά την από 27/04/2020 τροποποίηση

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Barilla Hellas Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και τον διακριτικό τίτλο «Barilla Hellas Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Πάππου 26 & Ακράγαντος, ΤΚ 104 42), με ΑΦΜ: 094141969, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΘΕΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DAY 6 ADVERTISING», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Μεγαλουπόλεως 24), με ΑΦΜ: 998685263, ΔΟΥ: Χαλανδρίου (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος»), διοργανώνει διαγωνισμό μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.misko.gr/ kathemeragefsi για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν (εφεξής ο «∆ιαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους:

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον ∆ιαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι  του Διοργανωτή, του Τεχνικού Αναδόχου, της εταιρείας «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.

 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

 

Ο ∆ιαγωνισμός θα διαρκέσει από την 17η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020 και διαιρείται σε τέσσερις (4) αυτοτελείς περιόδους: 

1η περίοδος από 17/02/2020 ώρα 00.00.01 έως 31/03/2020 ώρα 24.00.00, 

2η περίοδος από 01/04/2020 ώρα 00.00.01 έως 30/04/2020 ώρα 24.00.00, 

3η περίοδος από 01/05/2020 ώρα 00.00.01 έως 31/05/2020 ώρα 24.00.00 και

4η περίοδος από 01/06/2020 ώρα 00.00.01 έως 30/06/2020 ώρα 24.00.00.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/kathemeragefsi

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεσή του ο Τεχνικός Ανάδοχος αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής

 

3.1. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/ kathemeragefsi  του Διοργανωτή.

Έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/kathemeragefsi του Διοργανωτή είναι εκείνη για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

(α) Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δηλώσει εάν θέλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια καλείται να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και να διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική απορρήτου & cookies του Διοργανωτή, τσεκάροντας-τικάροντας τα αντίστοιχα checkboxes.

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνον εφόσον έχει γίνει αποδοχή των όρων συμμετοχής και της πολιτικής απορρήτου & cookies κατά τον παραπάνω τρόπο.

(β) Ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail του.

(γ) Ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στο φυλλάδιο των ειδικών πολυσυσκευασιών ή στο αυτοκόλλητο με την ένδειξη «MISKO Διαγωνισμός»  των ειδικών μονών συσκευασιών.

Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνον συμμετοχή για τον Διαγωνισμό. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει έως δέκα (10) φορές σε κάθε αυτοτελή περίοδο του Διαγωνισμού, δηλαδή έως σαράντα (40) φορές σε ολόκληρο τον Διαγωνισμό.  

Η καταμέτρηση των συμμετοχών των διαγωνιζόμενων θα γίνει με βάση τη διεύθυνση e-mail που δηλώνουν κάθε φορά κατά την έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/kathemeragefsi  του Διοργανωτή.

(δ) Από την 1η Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, δηλαδή κατά την 2η, την 3η και την 4η αυτοτελή περίοδο του Διαγωνισμού, κάθε συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να αποκτήσει μία (1) επιπλέον συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της αντίστοιχης αυτοτελούς περιόδου εντός της οποίας καταγράφηκε η συμμετοχή του, εφόσον κάνει κλικ στο σχετικό κουμπί (checkbox-button) και μοιρασθεί/κοινοποιήσει (share) τον Διαγωνισμό στο Facebook. 

Είναι αυτονόητο ότι αναγκαία προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.

 

Οι συσκευασίες ζυμαρικών στις οποίες υπάρχει ο κωδικός για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την κλήρωση είναι οι κάτωθι και φέρουν την ειδική σήμανση «MISKO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»:

Description

Barcode 

SET MISKO  No6 3+1 6X2KG

5201010007910

SET MISKO  No10 3+1 6X2KG

5201010007934

SET MISKO MISKOTINI 2-0,40€ 12X1KG

5201010014963

SET MISKO ΛΑΖΑΝΙΑ 2-0,40€ 12X1KG

5201010014932

SET MISKO Νο2 2-0,40€ 12X1KG

5201010014918

SET MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 2-0,40€ 9X1KG

5201010014949

SET MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 2-0,40€ 9X1KG

5201010014994

SET MISKO ΚΟΦΤΟ 2-0,40€ 6X1KG 

5201010015021

SET MISKO ΠΕΝΑΚΙ 2-0,40€ 6X1KG  

5201010014956

SET MISKO ΠΕΝΝΕ ΡΙΓΚΑΤΕ 2-0,40€ 6X1KG

5201010015052

SET MISKO ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ 2-0,40€ 6X1kg

5201010014901

MISKO ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ ΤΥΡΙ 20X250GR

5201010003127

MISKO ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ ΤΥΡΙ 10X500GR

5201010008856

ΜΙSΚΟ Χ.Σ. ΣΠΑΓΓΕΤΙ 24Χ500GR

5201010012242

MISKO X.Σ ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ 12Χ500GR

5201010012327

 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό, από τα γραφεία του Διοργανωτή (Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα 104 42) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.30 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. Ο μοναδικός κωδικός  παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

 

3.2. Όλοι οι συμμετέχοντες, εφόσον ακολουθήσουν σωστά όλα τα παραπάνω βήματα, λαμβάνουν αυτομάτως μέρος σε στιγμιαία κλήρωση όπου διεκδικούν ένα από τα “instant win” δώρα του Διαγωνισμού. Παράλληλα, αποκτούν επίσης αυτομάτως, το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση της αντίστοιχης αυτοτελούς περιόδου για να διεκδικήσουν ένα από τα μεγάλα δώρα του Διαγωνισμού.

 

3.3. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πληροφορούνται αμέσως εάν κέρδισαν ή όχι ένα από τα “instant win” δώρα καθώς θα βλέπουν μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 

(α) Στην περίπτωση που κερδίσει κάποιος συμμετέχων ένα Instant win δώρο, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες ένα … (αναφέρεται το “instant win” δώρο) και μπήκες στην μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις (01/04, 04/05, 01/06, 01/07/2020*) για να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι από τη ΜISKO. Για να ενημερωθείς για την παραλαβή του δώρου σου, κάλεσε στο 210 9287403 εντός 10 ημερών».

 

(β) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα instant win δώρο, αλλά θα αποκτήσει μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις (01/04, 04/05, 01/06, 01/07/2020*) για ένα μοναδικό ταξίδι από τη MISKO».

*Οι ημερομηνίες που θα εμφανίζονται στο μήνυμα ενημέρωσης του συμμετέχοντα θα διαμορφώνονται ανάλογα με την εκάστοτε αυτοτελή περίοδο στην οποία θα βρίσκεται ο διαγωνισμός.

(γ) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν καταχωρήσει ορθά τον κωδικό ή έχει ξαναχρησιμοποιήσει τον κωδικό, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Ο κωδικός που συμπλήρωσες δεν είναι έγκυρος ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Προσπάθησε ξανά».

 

3.4. Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με e-mail, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οι οποίοι δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής ότι αποδέχονται τη λήψη ενημερωτικών e-mail.

 

 1. Instant Win Δώρα & Μεγάλα Δώρα

Τα δώρα που μπορούν να κερδίσουν οι νικητές του Διαγωνισμού διακρίνονται σε Instant Win Δώρα & σε Μεγάλα Δώρα.

 

4.1. “Instant win” Δώρα:


1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ SMEG

ΠΡΟΙΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Μίξερ 

SMF01CREU

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΦΙΣΤΙΚΙ-ΡΟΖ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΗΜΙ

Μπλέντερ 

BLF01BLE

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΦΙΣΤΙΚΙ-ΡΟΖ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΗΜΙ

Βραστήρας 

KLF03BLEU  

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΦΙΣΤΙΚΙ-ΡΟΖ-ΚΟΚΚΙΝΟ-POLISHED STEEL-ΑΣΠΡΟ

Αποχυμωτής

SJF01RDEU

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΚΟΚΚΙΝΟ

Στίφτης 

CJF01PBEU

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΦΙΣΤΙΚΙ-ΡΟΖ-ΚΟΚΚΙΝΟ

Ραβδομπλέντερ

HBF02PBEU

5

ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ-ΚΟΚΚΙΝΟ

 

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ηλεκτρικές συσκευές που περιλαμβάνονται στα  Instant Win δώρα. Μπορούν όμως κατά την επικοινωνία τους με την care direct (210 9287403) να επιλέξουν το χρώμα της Instant Win ηλεκτρικής συσκευής που κέρδισαν, μεταξύ των διαθέσιμων, κατά τον χρόνο εκείνο, χρωματικών επιλογών.

 

2) Εκατόν είκοσι (120) Δωροπακέτα MISKO, που το κάθε ένα περιέχει τα εξής:

- 1 τεμάχιο Σπαγγέτι Νο6 MISKO

- 1 τεμάχιο Κριθαράκι Μέτριο MISKO

- 1 τεμάχιο Σπαγγέτι Νο6 Ολικής Άλεσης  MISKO

- 1 τεμάχιο Πλεξούδες Χρυσή Σειρά MISKO

- 1 τσάντα πολλαπλών χρήσεων

- 1 booklet συνταγών

Η σύνθεση του Δωροπακέτου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (ζυμαρικών).

4.2. Μεγάλα Δώρα:

Ένας (1) τυχερός νικητής κάθε αυτοτελούς περιόδου του Διαγωνισμού (ήτοι εν συνόλω τέσσερις (4) νικητές) θα κερδίσει ταξιδιωτικές υπηρεσίες αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) από το ταξιδιωτικό πρακτορείο C.T.M. INTERNATIONAL για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στους προτεινόμενους προορισμούς: Κρήτη (με βάση τα Χανιά), Πελοπόννησος (με βάση την Καλαμάτα), Σαντορίνη & Ήπειρος (με βάση τα Ιωάννινα), ή σε οποιονδήποτε ταξιδιωτικό προορισμό της επιλογής του, εντός της ελληνικής επικράτειας, κατόπιν συνεννόησης με το ταξιδιωτικό πρακτορείο και σχετικής διαθεσιμότητας.

Ο νικητής οφείλει να πραγματοποιήσει το ταξίδι εντός του έτους 2020. Σε διαφορετική περίπτωση το δώρο χάνεται και ο νικητής δεν έχει καμία αξίωση από τον διοργανωτή είτε από το ταξιδιωτικό γραφείο.    

 

4.3. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.  Οι νικητές του ∆ιαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα δώρα. 

 

4.4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό́ αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού́ των τελικών νικητών, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.misko.gr/kathemeragefsi

 

 1. Τρόπος ανάδειξης νικητών

 

5.1. “Instant win” Δώρα: 

Οι νικητές των Δώρων θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι νικητές θα πρέπει να καλέσουν στο 210-9287403 εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού μηνύματος και να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε να μπορεί να γίνει η αποστολή και παραλαβή του δώρου τους.

Τα “Instant win” δώρα θα αποσταλούν στους νικητές με courier, χωρίς δική τους χρέωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους νικητές των “instant win” δώρων δεν επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 9287403 εντός 10 εργάσιμων ημερών ή δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις παραλαβής του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων, ο Διοργανωτής θα μπορεί να προβεί σε συμπληρωματική κλήρωση για τα μη διατεθέντα “instant win” δώρα, αμέσως μετά το πέρας των καθημερινών κληρώσεων (30/6/2020).

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο-του εντός 30 ημερολογιακών ημερών, ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του, ή αν ο Διοργανωτής αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο χάνεται οριστικά και κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο τελευταίος δεν θα έχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

 

5.2. Μεγάλα Δώρα: Ο νικητής του μεγάλου δώρου κάθε αυτοτελούς περιόδου του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση.

Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) συνολικά κληρώσεις, στα γραφεία της «DAY 6 ADVERTISING» (Μεγαλουπόλεως 24, Χαλάνδρι), ενώπιον του δικηγόρου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μπένου.

Οι ημερομηνίες των κληρώσεων έχουν ως ακολούθως:

 

Κλήρωση 1ης περιόδου : 1 Απριλίου 2020, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 17/02/2020 έως και τις 31/03/2020).

Κλήρωση 2ης περιόδου : 4 Μαΐου 2020, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 01/04 έως και τις 30/04/2020).

Κλήρωση 3ης περιόδου : 1 Ιουνίου 2020, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 01/05 έως και τις 31/05/2020)

Κλήρωση 4ης περιόδου : 1 Ιουλίου 2020, ώρα 9.00 π.μ. (Αφορά συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί από τις 01/06 έως και τις  30/06/2020.

 

Από κάθε κλήρωση θα προκύψει ένας (1) τυχερός νικητής που θα κερδίσει το μεγάλο δώρο, ενώ θα κληρωθούν επίσης και από δύο (2) επιλαχόντες νικητές για την περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή αν ο τελευταίος δεν αποδεχθεί το δώρο ή δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις παραλαβής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

 

Η επικοινωνία με τον Νικητή θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από την Κλήρωση και την ανάδειξη του Νικητή, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί του ο συνεργάτης του Διοργανωτή CARE DIRECT για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, που θα ηχογραφείται για τον σκοπό καταγραφής της σχετικής συναλλαγής, ο Νικητής θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά, θα του δοθούν στοιχεία επικοινωνίας με το ταξιδιωτικό πρακτορείο με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για να δώσει τα πλήρη στοιχεία του και να ενημερωθεί αναλυτικά για το πακέτο του Δώρου και τις λεπτομέρειες πραγματοποίησης του ταξιδιού. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί στα παραπάνω, η συμμετοχή του ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο Δώρο. Το Δώρο προσφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. 

 

5.3. Επιμέρους Όροι – Προϋποθέσεις πραγματοποίησης του ταξιδιού

- Οι προτεινόμενοι προορισμοί (χωρίς να είναι δεσμευτικοί) είναι: Κρήτη (με βάση τα Χανιά), Πελοπόννησος (με βάση την Καλαμάτα), Σαντορίνη & Ήπειρος (με βάση τα Ιωάννινα).

- Για την πραγματοποίηση του ταξιδίου απαιτείται κράτηση. 

- Κάθε Νικητής θα πρέπει να ολοκληρώνει την κράτηση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού. 

-Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020, εξαιρουμένων των ημερομηνιών επίσημων ή/και τυχόν τοπικών αργιών ή εορτών. 

- Σε περίπτωση που κάποιος νικητής ακυρώσει την κράτησή του, χάνει το δώρο και δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό του ταξιδιού, ούτε τη μετάθεσή του σε άλλη ημερομηνία.

- Το πακέτο των 2.000€ μπορεί να εξαργυρωθεί εφάπαξ (δηλαδή σε ένα ταξίδι σε έναν ή περισσότερους προορισμούς που θα υλοποιηθεί όμως σε συναπτά χρονικά διαστήματα), έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

- Το ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν συνεργάζεται με Airbnb και low cost αεροπορικές εταιρίες. (π.χ. Ryanair, EasyJet κλπ)

- Για την ενοικίαση αυτοκινήτου, ο οδηγός χρειάζεται να είναι άνω των 21 ετών και να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας.

- Δεν μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας άτομο κάτω των 18 ετών, δίχως να συνοδεύεται από ενήλικα.

- Δεν περιλαμβάνεται ταξιδιωτική ασφάλεια. Εάν ο τυχερός επιθυμεί ταξιδιωτική ασφάλεια, το κόστος της θα εξαργυρωθεί από το ταξιδιωτικό πακέτο.

- Οι τρόπου πληρωμής σε περίπτωση που χρειαστεί να καταβάλει ο τυχερός επιπλέον του ποσού των 2.000€ (του δώρου), είναι με μετρητά, με κατάθεση, με πιστωτική κάρτα ή με χρεωστική κάρτα (με φυσική παρουσία)

 

 1. Περιορισμός ευθύνης Διοργανωτή

6.1. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη διάθεση των δώρων του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, εξαιτίας ή με αφορμή τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την απόλαυση των δώρων του Διαγωνισμού. 

 

6.2. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα “Instant win” δώρα του Διαγωνισμού διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.

 

6.3. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα του Διαγωνισμού και ουδεμία σχετική εγγύηση δίδει προς τους νικητές. Σε περίπτωση προβλήματος, οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους παραγωγούς ή στους αντιπροσώπους που διανέμουν τα προϊόντα αυτά στην Ελληνική αγορά.

 

6.4. Οι τυχεροί νικητές των μεγάλων δώρων φέρουν αποκλειστικώς την ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Διοργανωτής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από  τους τρίτους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών του ταξιδιού, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 

6.5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και 

έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

 

6.6. Η συμμετοχή στoν Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Τεχνικού Συμβούλου. 

 

 1. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

7.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σχετικά και στα υπόλοιπα άρθρα των παρόντων όρων, από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής και την πολιτική απορρήτου & cookies του Διοργανωτή.

(γ) Όσοι δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο, σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται.

(δ) Όσοι χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

7.2. Ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιουδήποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι του Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

 

 1. Δημοσιότητα

Τα στοιχεία των νικητών (όπως τα έχουν καταχωρήσει στην φόρμα συμμετοχής) θα αναρτώνται σε σχετική σελίδα στο διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/kathemeragefsi

 

 1. Δημοσιότητα όρων.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.misko.gr/kathemeragefsi. Κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών θα γίνεται παραδεκτά με ανακοίνωση στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και δεσμεύει τους πάντες ως προς το περιεχόμενό της.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

10.1. H “BARILLA HELLAS A.E.”, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού τα δεδομένα κάθε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, που περιλαμβάνονται στη σχετική επιγραμμική φόρμα: http://www.misko.gr/kathemeragefsi

Η ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, (β) την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των νικητών, (δ) την αποστολή των δώρων, και (ε) την ανταπόκριση του Διοργανωτή στις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τον Διαγωνισμό. 

10.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να λαμβάνει χώρα από συνεργάτιδα εταιρεία, που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενώ η αποστολή των δώρων θα εκτελείται από εταιρεία courier. Ο Διοργανωτής ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και περαιτέρω εκτελούντων την επεξεργασία για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.3. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά κατ' ανώτατο όριο τους τρεις (3) μήνες μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

10.4. Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορεί να ασκεί με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς την BARILLA HELLAS ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Περαιτέρω, εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, κάθε Συμμετέχων μπορεί να προσφεύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία– εφαρμοστέο δίκαιο 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. 

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.